Lan handietarako lizentziaren eskabidea

Dokumentazioa | Araudia | Izapidetzea | Oharrak

Obra handi gisa izapidetuko dira eraikitako lanen legeztapenak eta beste lan hauek:

 • Eraikin berriak edo birgaitze integrala
  • Bizitegi-erabilera: familia bakarreko etxebizitzak, bi familiakoak eta kolektiboak.
  • Produkzio-erabilera: industria, lantegiak eta biltegiak, eta nekazaritza- eta abeltzaintza.
  • Erabilera tertziarioa: bulegoak, merkataritza, hotelak eta aisialdiko establezimendu publikoak.
  • Ekipamendu-erabilera: kirola, hezkuntza, osasuna, asistentzia, kultura eta elkartegintza, erlijioa, unibertsitatea, administrazioa – hiri-zerbitzu txikiak eta defentsa.
  • Beste erabilera batzuk: hiri-zerbitzuak, garraioa, aparkalekua, etab.
 • Eraberritzeak
  • Eraikinaren eraberritze partziala (egiturak sendotzea, estalkia, fatxada...).
  • Aretoak egokitu edo eraberritzea, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 26ko 12/2012 Legean eta ondorengo aldaketetan sartutako jarduerak izan ezik.
 • Atariak eraberritzea
  • Igogailua instalatzea.
  • Traba arkitektonikoak kentzea.
 • Eraisteak
 • Instalazioak
  • Transformazio-zentroak instalatzea.
  • Ataltze-maniobrako zentroak instalatzea.
  • Transformazio-zentroetan gelaxkak handitzea.
  • Lotura-linea berriak.
  • Telefonia-antenak legeztatzea.
  • Instalazio fotovoltaikoak.

Dokumentazioa

Formatu digitalean aurkeztutako dokumentazioari erantzukizunpeko adierazpena erantsi behar zaio, euskarri digitalaren edukia zehazteko.

Araudia

 • Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorra, 2000ko abenduaren 27an onetsia eta 2001eko otsailaren 19ko ALHAOn argitaratua; horren testu bategina, 2003ko martxoaren 31n argitaratua, eta geroko aldakuntzak.
 • 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina.
 • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
 • Lerrokadura, sestra, zuinketa akta eta obra amaierako planoei buruzko Udal Ordenantza.
 • Eraikuntza-obretako segurtasunaren eta osasunaren arloko gutxieneko xedapenak finkatzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua eta hori aldatzen duen obretako prebentzio-bitartekoei buruzko maiatzaren 19ko 604/2006 Errege Dekretua. Segurtasun eta osasun azterlana edo oinarrizko segurtasun eta osasun azterlana.
 • Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua, eta ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren I. eranskina, zeinen bidez arautzen baita eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen sorkuntza eta kudeaketa.
 • Eraikuntzaren Kode Teknikoa, maiatzaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia, eta ondorengo aldaketak.
 • 2267/2004 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, zeinaren bidez onesten baita industria-establezimenduetako suteen kontrako segurtasunari buruzko erregelamendua.
 • 513/17 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, zeinaren bidez onesten baita suteetatik babesteko instalazioen araudia.
 • 20/1997 Legea, Irisgarritasuna Sustatzekoa, eta 68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoena.
 • 1/1998 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa, telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbidea izateko eraikinetako azpiegitura komunei buruzkoa, martxoaren 11ko 346/2011 Errege Dekretuan ezarritako edukiarekin, eraikinen barneko azpiegitura horiek arautzen dituen erregelamendua onesten baitu horrek.
 • 254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskadiko jasangarritasun energetikoari buruzkoa.
 • Urriaren 16ko 213/2012 Dekretua, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoa arautzen baita.
 • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala eta Jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza.

Izapideak

Aurrez aurre

Oharrak

Dosierrari buruzko kontsultak eskabide arruntaren bidez eskatzen dira.

Izapide honi buruzko edozein argibide behar izanez gero, herritarrei laguntzeko bulegoetara jo, edo 010 (945 16 11 00) argibideetarako telefonora deitu.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan ezarritako moduan aurkeztu ahalko dira agiriak: aurrez aurre, legeak xedatutako bulego eta erregistroetako edozeinetan, edo posta-bulegoen bitartez.

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinaren helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.