Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa

Agiri horren bidez, jarduera jakin baten titularrak horri hasiera eman nahi diola jakinarazten dio Udalari, eta horrekin lotuta legeak eskatzen dion dokumentazioa aurkezten. Pertsona hori dena delako jardueran aritzeko gaitzen du komunikazioak, aurkezten den egunetik aurrera; horrek ez du eragotziko udal-administrazioa dagozkion egiaztatze, kontrol eta ikuskatze eskumenez baliatzea.

Betekizunak | Dokumentazioa | Araudia | Ohiko galderak | Izapideak

Nork

Jardueraren titularra, jarduteko gaitasuna duena aurretiko komunikazioa aurkezteko.

Izapidea hasteko betekizunak

Aurkeztu beharreko agiriak

Oro har
 • Jardueraren hasierako aurretiko komunikazioaren inprimakia, jardueraren titularraren NAN/IFZ berariaz adierazita.pdf
 • Ordezkari bidez jardunez gero, ordezkaritzaren egiaztapena. Merkataritza sozietateen kasuan, nahikoa izango da sozietatea eratzeko eskritura, eta elkarte zibilak zein ondasun komunitateak badira, eskritura edo eratze kontratua.
 • Jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jardueren kasuan (aipatutako II A eranskina), aurretiko komunikazioaren inprimakiarekin batera; teknikari gaituak emandako ziurtagiria ere aurkeztu behar da, egiaztatzeko jarduerak edota instalazioak bat datozela aurkeztutako eraikitze-proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ezarri zaizkion neurri zuzentzaileak bete dituela.
 • Jarduera sailkatuaren hasierako aurretiko komunikazioa behar duten jardueren kasuan (aipatutako II B eranskina), agiri hauek erantsi beharko dira:
  • Memoria, non jardueraren deskribapena eta jarduerak ingurumenean eta pertsonen eta beren ondasunen arloan izan dezakeen eragina gutxitzeko ezarritako neurriak jaso behar baitira.
  • Eskumena daukan teknikariak emandako ziurtagiria, egiaztatzeko jarduera edota instalazioak bat datozela aurkeztutako proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betekizun guztiak, baita ingurumen-inpaktuaren adierazpenean jasotakoak ere, bete beharrekoak badira.
 • Jolas-jarduerak izanez gero, konpainia aseguratzaile baten edo aseguru-artekaritza baten ziurtagiria, martxoaren 25eko 44/2014 Dekretuak –jolas-jarduerak edo ikuskizun publikoak egiteko behar diren erantzukizun zibileko aseguruak arautzen ditu– ezarritako edukia duena.
 • Beharrezko diren sektorekako baimenak (lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena, funtzionatzeko osasun-baimena...).
 • Zerbitzuan jartzeari buruzko aktak eta, beharrezkoa bada, suteen kontrako babesaren mantentze-kontratua.

Izapidea ondo kudeatu ahal izateko, izapidea egiten duen atalak eskubidea du beste edozein agiri osagarri eskatzeko.

Araudia

Izapideak

Oharrak

 • Komunikazioa eginda dagoela, komunikazioa egin den egunetik bertatik has daiteke gauzatzen jarduera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 • 3/98 Legearen II. eranskineko B atalean zehaztutako jardueren kasuan, jarduera abian jartzea jardueraren titularren eta ziurtagiria eman duen teknikarien erantzukizuna izango da, ez besterena; dena dela, jarduerei ekiteko administrazio-titulu gaitzaileak eduki beharko ditu, edo alorrean aplikatzekoa den araudiak agintzen dituen aurretiazko kontrolak igaro.
 • Kasu horretan, jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioarako, hots, 3/98 Legearen II. eranskineko B atalean zehaztutako jardueren komunikaziorako, 6.2 ordenantza fiskalean ezarritako tasa ordaindu beharko da.
 • Ez da ebazpen espresurik emango, aurretiko komunikazioa ezesteko ez bada. Udalak aurretiko komunikazioaren kopia zigilatua beste agiririk ez du emango.
 • Aurretiko komunikazioan eman beharreko datu guztiak ez emateak edo daturen bat nahiz eransten diren adierazpen edo agirietakoren bat okerra edo faltsua izateak edo udal administrazioaren aurrean aurretiko komunikazioa ez aurkezteak eskubideaz baliatzen jarraitzeko ezintasuna ekarriko du berekin, gertaera horien berri ziurra dagoen unetik bertatik, eska daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak gorabehera.
Zerga eta tasei buruzko informazioa

Izapide honi buruzko edozein argibide behar izanez gero, herritarrei laguntzeko bulegoetara jo, baita 010 argibideetarako telefonora ere (945161100 Gasteiztik kanpotik deituz gero).

Datuen Babesaren Araudi Orokorra betetze aldera, Gasteizko Udalaren pribatutasun-politika kontsulta daiteke, zeinaren helburua baita webgune honetan eta beraren edozein azpidomeinu, mikrosite edo aplikazio mugikorretan, bai offline bai online jasotzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamendua arautzen duten baldintzak ezagutaraztea.